Siyasal iletişim

Siyasal iletişim

✏️–Kıbrıs Gazetesi —✏️

 

Siyasal İletişim; belli ideolojik amaçlarını, toplumda belli gruplara, kitlelere, uluslara ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere politik aktörler tarafından çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılması ile yapılan iletişimdir. Hedef kitleyi ikna ederek arzu edilen şekilde oy verme davranışınayönlendirebilmek siyasal iletişimin esas amacıdır. Siyasal iletişiminsüreçleriningerçekleşebilmesiiçin siyasi sistemin siyasal iletişimsüreçlerinde yer alan aktörlere alan açacakşekildetasarlanmış olması gerekir. Hükümet, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, baskı grupları, çevreci gruplar ve kamusal alana etki etmek isteyen farklı oluşumlarınaktörleri siyasal iletişimsüreçlerinde yer alabilmektedir.

Siyasal iletişim politikalarına ya da bu süreçte kullanılan yol ve yöntemlere bakıldığında ise siyasal halkla ilişkilerden siyasal pazarlamaya, propaganda ve lobicilikten siyasal reklamcılığa kadar geniş bir yelpaze karşımıza çıkar. Siyasal iletişimin gelişim seyri, iletişim teknolojilerinin ve araçlarının gelişim seyriyle paralellik taşır.

Siyasal iletişimin işlevleri

Siyasal mesajların iletilmesi

Mesajların etkinliğinin ve kalıcılığının arttırılması

Kamuoyu beklentilerinin ölçümlenebilmesi

Geri besleme kanallarının tesisi

Parti tarafından düzenlenen etkinliklere kanaat önderlerinin davet edilmesi

Gündem oluşturabilme yeteneğinin arttırılması

Siyasal rakiplere karşı avantaj sağlanması

Siyasal iletişimin en temel amaçlarından biri de, medyanın ilgisini kazanmaktır. siyasal aktörlerin yanında siyasi olmayan aktörler de çoğu zaman medyada yer almak ve medyayı kontrol etmek için çetin bir yarışa girmektedir. Çünkü gündem oluşturabilmek, tutum ve davranışları etkilemenin ilk basamaklarını oluşturmaktadır.

Siyasal iletişimin en önemli unsuru aslında stratejisidir. Stratejik iletişim planı siyasi adayın seçmeni anlamasına, beklentilerini görmesine ve kendini seçmene bu beklentiler ışığında anlatmasında büyük rol oynar. Günümüz kampanyalarında siyasi kampanyaların profesyonelleşmesiyle, yani siyasi danışmanların, teknolojinin ve saha araştırmalarının kullanılmasıyla, uygulanan anketler, temel sorunları anlatan, hedef seçmen kitleyi gösteren, seçmene hangi mesajla yaklaşılması gerektiğini öngören veriler elde eder ve seçim kampanyası mekanizması elde edilen anket sonuçları doğrultusunda bir iletişim planı oluşturur.

Kuşkusuzhükümetteki partilerin kampanya içeriği ile muhalefetteki partilerin kampanya içerikleriçoğunlukla birbirlerinden farklı nitelikler taşır. Bu durum yapısal olarak partilerin konumlarıyla doğrudanilişkilidir. Fakat partilerin konu odaklı ya da lider odaklı bir kampanyayla seçmeninkarşısınaçıkmasında siyasal iletişimsüreçleri ve çalışılan reklam ajansının yaklaşımı belirleyici olur. Türkiyeözelindebakıldığında siyasi partilerin iki yöntemi de denediği ve bazı zamanlarda ikisini birden aynı anda kullandığıgörülmektedir.

Siyasal iletişim kampanyasında yer alan pek çoköğeden bahsedilebilir. Bunların arasında yer alan afiş, şarkı, slogan, televizyon konuşması, sosyal medyada paylaşılan bir içerik, liderin performansı, meydanların coşkusu, televizyon reklamı, gazete ilanı, yüzyüzeiletişim, sokak süslemeleri ve partilerin seçim vaatleri gündelik hayatın içinekarışabildiği ve onunla bütünleşerekyürüyebildiğiölçüde kalıcı olur.

Yeni medya teknolojilerinin yaygınlaşmayabaşlamasıyla zaman ve mekan kısıtlamalarının aşılması, kitle iletişimini dikey yapıların egemenliğindençıkartarak sosyal medya ile birlikte bireylerin erişimine ve kullanımına açmış olması siyasal iletişiminerişim alanını da genişletmiştir.

Bugün siyasal iletişim giderek iletişimin siyasal yaşamdaki rolünü geniş anlamda yani hem medya hem kamuoyu yoklamaları hem siyasal pazarlama hem reklamcılık hem seçim kampanyalarını içine alacak şekilde genişledi.

Siyasal nitelikli iletişimde bazı özelliklerin olması zorunludur. Bunlar:

Kaynağıngüvenilir olması,

Kaynağın ikna yeteneğinin olması,

Hedef kitlenin özelliklerinin bilinmesi,

Mesajın içeriği,

İletişim kanallarının doğruseçimi.

Siyasal iletişimi toplumda var olan siyasi ve sosyolojik koşullardanbağımsızdüşünmekimkansızdır. Bu açıdanbakıldığında siyasal kampanyaların bir ayağında siyasal iletişim teknik ve stratejileri yer alırken diğerayağında siyaset ve sosyoloji yer alır. Yanlış siyasi mesajların doğru teknik ve stratejiler ile iletilmesi ile doğru siyasi mesajların yanlış teknik ve stratejiler ile üretilmesiamaçlanan kampanya başarısınıgerçekleştirme noktasında birbirinden farksızdır.

Sonuç olarak, siyasal iletişim her ne kadar sadece siyasal kampanyalar ve seçimlerle özdeş bir biçimde algılansa da; seçim öncesi ve sonrasında her türlü siyasal süreçte gerçekleştirilen iletişim politikaları ve faaliyetleri olarak tanımlanabilir.

ENGİN YILDIRIM

 

 Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz